การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


การเผยแพร่ผลงานครู

ครูศิลป์ชัย  จิตตรง กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูสุณัฐชา  ยวงคำ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My Favorite Fables สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูมลฤดี  เตชะตา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง กรด-เบส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

* ครูจิราภา  อินสองใจ รายงานผลรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิตการเข้าชม

 

*****************************


 

*****************************

 

“พัฒนาคน พัฒนาชาติ สร้างปราชญ์ให้สังคม” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศิษย์เก่า

ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมงานวันก่อตั้ง

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์

รูปภาพกิจกรรม

 

********************************************************

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น.   


   
  “พัฒนาคน พัฒนาชาติ สร้างปราชญ์ให้สังคม”
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศิษย์เก่า ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมงานวันก่อตั้งโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดการสอบวัดความรู้วิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 

นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางจิราภา อินสองใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ต วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563

 
 

รับการเยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศการสอนครู บูรณาการ 3 วิชา จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ คณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จาก สพม.37 โดยนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และคณะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 
  ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
  งานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กน่านเหนือ สพม.37 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
 

นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนางสาวจิราภา เพตะกร นักเรียนชั้น ม.4/1 รับทุนการศึกษาจากชมรมธนาคาร ณ ครัวกระแต อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และร่วมงาน “บัวบานสานฝันสู่น้อง” ปี 2563 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

ผู้แทนคณะครู นักเรียนร่วมโครงการจัดกิจกรรมตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กและภัยแล้งแบบบูรณาการกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า และการรณรงค์การประหยัดน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงกลาง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันทิ่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

นางสาวกัญญาภัค วิทยาเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกรมศาสนา ร่วมกับจังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

 

ประชุมวางแผนจัดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กน่านเหนือ สพม.37 วันที่ 27 มกราคม 2563

  ผู้แทนครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้ารับการอบรมโครงการสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ Q-Info ผ่านเครือข่ายการพัฒนาครูหรือโรงเรียนเพื่อการยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
นายอภิยุช หมื่นไธหมื่นสง และนางสาวธัญญารัตน์ สุต๋า นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับโล่รางวัลที่ 2 และ ที่ 3 ระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร ในกิจกรรมวิ่งเติมบุญ ต่อทุนลมหายใจ เชียงกลาง - น่าน
วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรม “ลานฮักกั๋น ปันสุข” วิ่งเติมบุญ ต่อทุนลมหายใจ เชียงกลาง-น่าน กิจกรรมเขียนการ์ดอวยพรภาษาจีนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และดนตรีโฟล์คซอง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
ประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรม “วิ่งเติมบุญ ต่อทุนลมหายใจ เชียงกลาง-น่าน” “การเตรียมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์” “การเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติดฯ “ “การทดสอบวัดความรู้ เชิดชูสถาบัน” วันสถาปนาโรงเรียน “การนิเทศภายใน” ฯลฯ ในวันที่ 24 มกราคม 2563
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมของชาวจีน ในวันที่ 24 มกราคม 2563
  ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/ 2563 วันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ครูแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการนิเทศชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้บูรณการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ เรื่อง สายใย ลำน้ำน่าน จากคณะ Site Visit โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP: 2) โดยท่านผอ.นคร ตังคะพิภพ ดร.ศาลินา บุญเกื้อ ดร.นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ อาจารย์นิตยา ตังคะพิภพ ผอ.เสรี พิมพ์มาศ ผอ.ประเสริฐ กันธะวัง และอาจารย์อุไร กิ้วภาวัน สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
  รางวัลดีเด่น "ครูดีศรี สพม. เขต 37" กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  ครูแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมมหกรรมครูปล่อยของ Workshop "แบ่งปันไอเดียการสอน"
1. Integrate Learning ห้องเรียนบูรณาการ
2. เครื่องมือเรียนรู้ชุมชน
3. สร้างห้องเรียนมีชีวิตด้วยวัฒนธรรมวิทย์ by Edwing
4. Questioning Classroom: ห้องเรียนแห่งการถาม
5. เรียนรู้ ร่วมสร้างบอร์ดเกม
6. ออกแบบห้องเรียนให้มีชีวิตด้วย Learning Curve
ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
  ครูแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา “การ Coach ความคิดเชิงเหตุผลและการออกแบบการเรียนโครงงานอาชีพบนฐานทรัพยากร” วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมขบวนแห่ งานสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ในราชทินนาม พระครูเกษมมัชฌิมานันท์ ในวันที่ 18 มกราคม 2563
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 15, 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
  “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ความภาคภูมิใจของครอบครัวพระธาตุพิทยาคม รางวัล โล่ เกียรติบัตร แสดงถึงความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาสั่งสอนศิษย์ วันครู ปี 2563
  “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” กิจกรรมเนื่องในวันเด็กโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อ่านสารนายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น ตอบคำถามวันเด็ก รับแจกไอศกรีม และกิจกรรมจิตอาสาปลูกความดี ปลูกผักปลอดสารพิษ วันที่ 10 มกราคม 2563
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บริษัทการไฟฟ้าหงสา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนปัว
  วันที่ 9 มกราคม 2563 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยครูแกนนำได้แก่ นางจิราภา อินสองใจ นางสาวกาญจนา ยศหล้า และนางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ร่วมประชุมโครงการ TSQP 2 จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
  วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสาวกัญญาภัค วิทยาเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับโล่เกียรติคุณ เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
  นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้กับโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยนางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
  ดร.วันวิสา สิงห์เทพ และคณะจากกรุงเทพมหานคร เลี้ยงอาหารกลางวัน อบรม ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต และสอนโยคะเบื้องต้นแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมงานปีใหม่บ้านมณีพฤกษ์ โดยนำนักเรียนแสดงบนเวที เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ณ จังหวัดสุโขทัย 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา และศิษย์เก่า เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 16 ธันวาคม2562
  ขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ และจิตอาสาหมู่บ้านพร้าว ที่ช่วยตัดแต่งต้นไม้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
  การแข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเปือพระธาตุพระพุทธบาทเกมส์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบพระคุณคุณชาญชัย ลิ้มสุวรรณกุล ที่บริจาคข้าวนาบุญ...แสงทองของคนน่านจากการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมต้อนรับคุณครูกาญจนา ยศหล้า วิชาเอกคณิตศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม.2
 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่มาส่งคุณครูย้ายจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูศิราภรณ์ ศิริกันไชย วิชาเอกคณิตศาสตร์ และคุณครูพงษ์ศักดิ์ อินปา วิชาเอกภาษาจีน สู่ครอบครัวพระธาตุพิทยาคม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศุราลักษณ์ แก้วโก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณครูสุณัฐชา ยวงคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินแบบล้านนา ในพิธีทอดผ้ากฐินประทานจากท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล ณ วัดกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
  นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นายกีรติ คันถี เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สถานศึกษาต้นแบบด้านดนตรีไทย โดยนางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 28 ตุลาคม 2562 
  "น้อมรำลึกพระปิยะมหาราช" โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562
  ผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบคุณคุณวรรณิกา เครือเทพ ปราชญ์ท้องถิ่นในการทำขนมอบ ที่อนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำขนมอบให้กับนักเรียนในวันที่ 20 ตุลาคม 2562
  คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง "ก้าวนี้เพื่อน้อง" #Run for Kids#1 ในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนายอภิยุทธ หมื่นไธสง รองชนะเลิศ รุ่น 13-18 ปีชาย ในการ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
  ชาวตำบลพระธาตุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นำโดยทีมบ้าน -วัด -โรงเรียน- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 18 ตุลาคม 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีสากล วงโยธวาทิต แก่นักเรียน ในวันที่ 18-21 ตุลาคม 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ให้ติดตั้งคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดรัชดา ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินในชั้นเรียน สำหรับครูสหวิทยาเขตวรนคร วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สปค. โรงเรียนปัว
  นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานจัดกิจกรรม "ชวนคนเชียงกลาง ออกกำลังกาย" ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลพระธาตุ ณ สนามโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันที่ 25 กันยายน 2562 
  นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นักเรียนทุนดำรงชัยธรรม (แกรมมี่ ) กำลังจะบรรจุครูคืนถิ่น ที่โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร) ได้มาแนะแนว สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน สร้างฝันให้กับน้องๆ ในวันที่ 23 กันยายน 2562
 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 โครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน ขยายผลอย่างยั่งยืน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการนิเทศติดตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในวันที่ 16 กันยายน 2562
วันที่ 14 กันยายน 2562 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมนำเสนอผลงาน แกนนำเยาวชนก๋วยสลากน่าน เรื่อง "วัยรุ่น วัยใส วัยเสี่ยง กับเรื่องของ เอดส์ เพศศึกษา และความรัก” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
วันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้ารับการอบรมโครงการบ่มเพาะยุวศิลปิน นาฏยศิลป์ ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7 โดย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนปัว
  กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยดร.สมพร สามทองกล่ำ และคณะ ร่วมกับบุคลากรในเครือข่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ "ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน สู่ศาสตร์การเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน" ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้นำชุมชน ในการนี้ดร.สมพร สามทองกล่ำ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้านเสริมสวยของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม PP Beauty Salon เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน วันที่ 3 สิงหาคม 2562 
  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
 

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 สนับสนุนโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน

 

  
 
 
วิดีโอโรงเรียน