ถวายพระพร

 

  

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ชื่อผลงาน   :       การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน   

ผู้วิจัย         :          นางวัจนา  ชัยรักษา

ปีที่วิจัย      :           2554

บทคัดย่อ 

        ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 31 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ด้วยเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียน ด้วยการทดสอบค่า t-test Dependent Samples และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                    ผลการวิจัยสรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  87.30 / 85.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ  ทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ  .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด = 4.56  และมีค่า S.D. = 0. 49

 

                   

               

 

 

Best Practices

ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและภาคภูมิใจ(Best Practices)  


* คลิกที่นี่  Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 

 

นางจิราภา  อินสองใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวสุรีย์พร  อินไชย 

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวรัตนาภรณ์  เรือนครูชำนาญการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นายศิลป์ชัย   จิตตรง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสุภาพร  จิตตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้างานบริหารวิชาการ  

นางชาลิสา  คุณศิรินันทกุล
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ 

น.ส.กาญจนา   ยศหล้า

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวมนัลยา  จินะแปงครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 นายเอกภักดิ์  แสงสุข
พนักงานราชการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.กนกรัตน์  สุขทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   

นายอดิศักดิ์  สิทธิยศ

ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา 

 

น.ส.ศิราภรณ์  ศิริกันไชย

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

    นายพงษ์ศักดิ์  อินปา       ครูชำนาญการ         กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

นางสาววิกรานต์  อนุภาพ
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระภาษา

ต่างประเทศ   

นายวิทยา  สุทธการ
พนักงานบริการ

นางสาวมินตรา  ปัญญาภู

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

น.ส.ภัทรสุดา  ผึ้งทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ