การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ชื่อผลงาน   :       การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน   

ผู้วิจัย         :          นางวัจนา  ชัยรักษา

ปีที่วิจัย      :           2554

บทคัดย่อ 

        ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 31 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ด้วยเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียน ด้วยการทดสอบค่า t-test Dependent Samples และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                    ผลการวิจัยสรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์  87.30 / 85.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ  ทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ  .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด = 4.56  และมีค่า S.D. = 0. 49

 

                   

               

 

 

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 

 

นายจำลอง   สุขสาร 
ครูชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระสุขศึกษา 

 

นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา 

นางศุราลักษณ์  แก้วโก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหาร
งานงบประมาณ  
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

นายศิลป์ชัย   จิตตรง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

นางสุณัฐชา  ยวงคำ
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานบริหารบุคคล 

นางนภาภรณ์   พงษ์พันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ 

นางสุภาพร  จิตตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

นายอภินันท์  มิ่งเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

นางมลฤดี  เตชะตา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นางสมร   พิมพ์มาศ 
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นางจิราภา  อินสองใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 


นายเอกภักดิ์  แสงสุข
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 

 


นายสุกิตพงษ์  คำจ่า
พนักงานบริการ

นายวิทยา  สุทธการ
พนักงานบริการ


นายกิตติพงษ์  หน่อท้าว
พนักงานขับรถยนต์

 

 

Best Practices

ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและภาคภูมิใจ(Best Practices)  


* คลิกที่นี่  Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)

ผู้บริหารสถานศึกษา

  
นางนภาพร   แสงนิล
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 
     

วิดีโอโรงเรียน