ผลงานนักเรียน

1. ประกวด YC โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ระดับภาคเหนือ       << คลิกเข้าชม >>

2. โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3.  พาเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  <<คลิกเข้าชม>>

4.  กิจกรรม One For Family  <<คลิกเข้าชม>>