สถิติการเข้าชม

ผลงานนักเรียน

1. ประกวด YC โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ระดับภาคเหนือ       << คลิกเข้าชม >>

2. โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3.  พาเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  <<คลิกเข้าชม>>

4.  กิจกรรม One For Family  <<คลิกเข้าชม>>

 

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาววิกรานต์ อนุภาพ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวมินตรา ปัญญาภู

สอนวิชาสังคมศึกษา

นายธนวัฒน์ อุทธิยา

สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาววรินญา บุตรสักที
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางสาวอรพรรณ ธนทรัพย์กุญชร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง