สถิติการเข้าชม

ผลงานนักเรียน

1. ประกวด YC โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ระดับภาคเหนือ       << คลิกเข้าชม >>

2. โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3.  พาเที่ยวแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  <<คลิกเข้าชม>>

4.  กิจกรรม One For Family  <<คลิกเข้าชม>>

 

แนะนำบุคลากรใหม่

นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ

สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาววิกรานต์ อนุภาพ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ