ผู้บริหารสถานศึกษา

  
นางนภาพร   แสงนิล
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 
     

วิดีโอโรงเรียน