สถิติการเข้าชม

ผู้บริหารสถานศึกษา

  
นางนภาพร   แสงนิล
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 
     

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาววิกรานต์ อนุภาพ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวมินตรา ปัญญาภู

สอนวิชาสังคมศึกษา

นายธนวัฒน์ อุทธิยา

สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาววรินญา บุตรสักที
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางสาวอรพรรณ ธนทรัพย์กุญชร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง