ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 


          ในปีพุทธศักราช 2533 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้ โรงเรียนเชียงกลาง
“ประชาพัฒนา” จัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตำบลพระธาตุ โดยอาศัยอาคาร
เรียนของโรงเรียนบ้านดอนแก้ว สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน โดยการดำเนินงานของ นายกฤษณ์ สุวรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” และได้แต่งตั้งให้ นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ อาจารย์ 2 ระดับ 5
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลสาขามัธยมศึกษา ตามคำ
สั่งที่ 25/2533 ในปีการศึกษา 2535 ได้เสนอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาขาตามแผน
ขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดน่าน ถึงกรมสามัญศึกษาเพื่อจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจำตำบลพระธาตุ ในปี พ.ศ. 2536 โดยหมู่บ้านพร้าว ได้บริจาคที่ดิน
ที่จะใช้ทำการก่อสร้างโรงเรียน จำนวน 43ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา
         ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล
ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม”ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
ในปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างบ้านพักครู จำนวน 1
หลัง ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 หลัง เสาธงชาติสูง 12 เมตร ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กระยะทาง 225 เมตร
        ในปี พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างบ้านพักนักเรียนจำนวน 4 หลัง
งบประมาณ 1,170,000 บาท ทางผู้บริหารได้ดำเนินการจัดหา
ที่ดินเพิ่มเติม ปัจจุบันมีที่ดินรวมทั้งสิ้น 53 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา
          ปีการศึกษา 2540 ได้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม โดยจัดหางบประมาณเอง
จำนวน 1 หลัง อาคารขนาด 4 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท
         ปีการศึกษา 2551 นายสมเพชร งามธุระ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้รับ บริจาคสร้างหอพักหญิง จำนวน 1 หลังจาก กลุ่มบริษัท อีซูซุ แห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2553 ได้รับเงินบริจาคจาก บริษัทเวิลด์ เลเท็กซ์ ซัพพลาย จำกัด จำวนเงิน
1,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และปัจจุบัน คือ ห้องสมุด
ของโรงเรียน
          ปีการศึกษา 2553 – 2555 นางนภาพร แสงนิล ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ซึ่งได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
จัดการเรียนการสอนแบบ 2-2-2 , 2-2-1 โดยมีการเปิดการเรียนการสอน ที่มีสายอาชีพ
ในมัธยมปลาย สายศิลป์
          ปัจจุบัน นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 162 คน (ข้อมูล 10 มิ.ย.) มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 21 คน โดยมีข้าราชการครู 14
คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน