ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 

 

นางจิราภา  อินสองใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นางสาวสุรีย์พร  อินไชย 

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวรัตนาภรณ์  เรือนครูชำนาญการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นายศิลป์ชัย   จิตตรง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสุภาพร  จิตตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้างานบริหารวิชาการ  

นางนภาภรณ์   พงษ์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ น.ส.กาญจนา   ยศหล้า
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 นางสาวมนัลยา  จินะแปงครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 นายเอกภักดิ์  แสงสุข
พนักงานราชการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.กนกรัตน์  สุขทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   


นายพิศณุ  สาริศรี

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา 

 

น.ส.ศิราภรณ์  ศิริกันไชย

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

 

นายพงษ์ศักดิ์  อินปา
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ 


นางชาลิสา  คุณศิรินันทกุล
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษา

ต่างประเทศ   

นายวิทยา  สุทธการ
พนักงานบริการนายสุกิตพงษ์  คำจ่า
พนักงานบริการ


นายอภิสิทธิ์  นวลคำวงค์

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 


 

น.ส.ภัทรสุดา  ผึ้งทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ