สถิติการเข้าชม

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 

 

นางจิราภา  อินสองใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

 

นางสมร   พิมพ์มาศ 

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางมลฤดี  เตชะตาครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ  

 

นายศิลป์ชัย   จิตตรง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสุภาพร  จิตตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ  

นางนภาภรณ์   พงษ์พันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ 

น.ส.กาญจนา   ยศหล้า
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

นายอภินันท์  มิ่งเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 

นายเอกภักดิ์  แสงสุข
พนักงานราชการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.กนกรัตน์  สุขทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   

นายกิตติศักดิ์  ผาลี

ครูอัตราจ้าง

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา 

 

น.ส.ศิราภรณ์  ศิริกันไชย

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

  

นายพงษ์ศักดิ์  อินปา
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ 

 

น.ส.ภัทรสุดา  ผึ้งทอง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ 


นายกิตติพงษ์  หน่อท้าว
พนักงานขับรถยนต์

นายวิทยา  สุทธการ
พนักงานบริการ


นายสุกิตพงษ์  คำจ่า
พนักงานบริการ

นายปารมี  มะโนคำ

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

นางชาลิสา  คุณศิรินันทกุล
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษา

ต่างประเทศ