ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 

 

นายจำลอง   สุขสาร 
ครูชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระสุขศึกษา 

 

นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา 

นางศุราลักษณ์  แก้วโก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหาร
งานงบประมาณ  
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

นายศิลป์ชัย   จิตตรง

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

นางสุณัฐชา  ยวงคำ
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานบริหารบุคคล 

นางนภาภรณ์   พงษ์พันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ 

นางสุภาพร  จิตตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

นายอภินันท์  มิ่งเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

นางมลฤดี  เตชะตา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นางสมร   พิมพ์มาศ 
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นางจิราภา  อินสองใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 


นายเอกภักดิ์  แสงสุข
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 

 


นายสุกิตพงษ์  คำจ่า
พนักงานบริการ

นายวิทยา  สุทธการ
พนักงานบริการ


นายกิตติพงษ์  หน่อท้าว
พนักงานขับรถยนต์

 

 

วิดีโอโรงเรียน