ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม


นางชุติมา    ก้อนสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 

 

นายจำลอง   สุขสาร 
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระสุขศึกษา 

 

นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา 

นางศุราลักษณ์  แก้วโก
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหาร
งานงบประมาณ  
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

นายชาติชาย  ทนะขว้าง
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

นางสุณัฐชา  ยวงคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารบุคคล 

นางนภาภรณ์   พงษ์พันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ 

นางสุภาพร  จิตตรง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นายเอกภักดิ์  แสงสุข
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

นายอภินันท์  มิ่งเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

นางมลฤดี  เตชะตา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นางสมร   พิมพ์มาศ 
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นางจิราภา  อินสองใจ
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 

นายศิลป์ชัย   จิตตรง
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

 นางวัจนา  ชัยรักษา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 


นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 


นางสาวชไมพร   สุนันท์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ


นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 

 


นายสุกิตพงษ์  คำจ่า
พนักงานบริการ

นายวิทยา  สุทธการ
พนักงานบริการ


นายกิตติพงษ์  หน่อท้าว
พนักงานขับรถยนต์