โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จังหวัดน่าน

 

ตัวอย่างพรรณไม้ และการศึกษาพรรณไม้

ทะเบียนพรรณไม้และการถ่ายภาพพรรณไม้

ป้ายชื่อพรรณไม้