การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


การเผยแพร่ผลงานครู

ครูศิลป์ชัย  จิตตรง กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูสุณัฐชา  ยวงคำ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My Favorite Fables สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูมลฤดี  เตชะตา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง กรด-เบส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

* ครูจิราภา  อินสองใจ รายงานผลรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิตการเข้าชม

 

 

*****************************


 

*****************************

คลิ๊กสมัครเรียน

 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมผ่านการประเมินตนเองตามมาตรการควบคุมหลัก สำหรับผู้ใช้บริการสแกนเพื่อเช็คอินเข้าโรงเรียนหรือเช็คเอ้าท์หลังออกจากโรงเรียน และประเมินสุขลักษณะ

 

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.   


พระคุณพระอธิการสินชัย รตนโชโต เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว และพระอธิการเสน่ห์ อุฏฐาโน เจ้าอาวาสวัดหัวน้ำ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาปัว ได้อนุเคราะห์เจลแอลกอฮอล์ป้องกันโรคระบาดไวัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)ให้กับโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมติดตามนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) โดยนายศิลป์ชัย จิตตรง และนายกิตติพงศ์ หน่อท้าว ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์” เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน วันที่ 23 เมษายน 2563 
คณะครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาได้นำผ้าป่าโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมาทำพิธีที่วัดกลาง ขอบพระคุณผู้มีน้ำใจทุกๆท่าน ที่เสียสละทรัพย์ในภาวะโควิดแบบนี้ ขอให้ผลบุญส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ 
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุที่ให้ความอนุเคราะห์รดน้ำต้นไม้ในโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง ในวันที่ 3 เมษายน 2563
คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 3 เมษายน 2563 
ขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และอุทิศตนด้วยความเสียสละ ขอให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่ดี และเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติต่อไป
  นางสาวกัญญาภัค วิทยาเลิศ นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค ๖) ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ตลอดจนฝึกฝนทักษะการพูดต่อหน้าที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการบรรยายธรรม วันที่ 23 มีนาคม 2563 
   

“ไหว้สาปารมี 40 ปี ครูบาส้อ”

นายวีรวัฒน์ ขอดเตชะ และเด็กหญิงธารทิพย์ ทับทวี นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับทุนการศึกษาครูบาส้อ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานักเรียน และสนับสนุน พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วันที่ 15 มีนาคม 2563 

  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดทำข้อมูลงานสวนพฤกษศาสตร์ โดยการปฏิบัติจริง เพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  วันที่ 13 มีนาคม 2563 
  “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคน”
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
  คณะผู้แทนจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียน Best Practice โครงการรักษ์ป่าน่าน เพื่อถ่ายทำสารคดี  วันที่ 10 มีนาคม 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮักปัว จังหวัดน่าน
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมงานนมัสการพระธาตุดอนแก้ว อนุรักษ์วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า การฟ้อนรำ สืบสานตำนานล้านนา การตีกลองสะบัดไชย ตีกลองบูชา การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ และการแสดงดนตรีโฟล์คซองของคณะครูและนักเรียน ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2563
  ประชาธิปไตยในโรงเรียน
ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง
เลือกคนดี เป็นผู้นำ
เลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 6 มีนาคม 2563
  แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563
   

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ที่ดำเนินตรวจสอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงิน ในวันที่ 4 มีนาคม 2563

 
นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมทำแนวกันไฟก่อนปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อความปลอดภัยของโรงเรียน  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการ Site Visit การสอนบูรณาการ 5 สาระวิชา จากคณะติดตามหนุนเสริมพื้นที่ปฏิบัติการโครงการ TSQP 2 ภาคเหนือ Site Visit เครือข่ายโรงเรียนจังหวัดน่าน (Nan Network) ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแกนนำจากโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง และโรงเรียนบ้านปางเป๋ย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

  วงโยธวาทิตโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมขบวนพาเหรดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2562 “สพป.น่าน เขต 2 เกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนปัว วันที่ 21 กุมภาพันธ์2563 
  “พัฒนาคน พัฒนาชาติ สร้างปราชญ์ให้สังคม”
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศิษย์เก่า ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมงานวันก่อตั้งโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดการสอบวัดความรู้วิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 

นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางจิราภา อินสองใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ต วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563

 
 

รับการเยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศการสอนครู บูรณาการ 3 วิชา จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ คณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จาก สพม.37 โดยนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และคณะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 
  ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 
  งานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กน่านเหนือ สพม.37 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
 

นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนางสาวจิราภา เพตะกร นักเรียนชั้น ม.4/1 รับทุนการศึกษาจากชมรมธนาคาร ณ ครัวกระแต อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และร่วมงาน “บัวบานสานฝันสู่น้อง” ปี 2563 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

ผู้แทนคณะครู นักเรียนร่วมโครงการจัดกิจกรรมตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กและภัยแล้งแบบบูรณาการกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า และการรณรงค์การประหยัดน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงกลาง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันทิ่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

นางสาวกัญญาภัค วิทยาเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกรมศาสนา ร่วมกับจังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

 

ประชุมวางแผนจัดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กน่านเหนือ สพม.37 วันที่ 27 มกราคม 2563

  ผู้แทนครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้ารับการอบรมโครงการสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ Q-Info ผ่านเครือข่ายการพัฒนาครูหรือโรงเรียนเพื่อการยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
นายอภิยุช หมื่นไธหมื่นสง และนางสาวธัญญารัตน์ สุต๋า นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับโล่รางวัลที่ 2 และ ที่ 3 ระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร ในกิจกรรมวิ่งเติมบุญ ต่อทุนลมหายใจ เชียงกลาง - น่าน
วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรม “ลานฮักกั๋น ปันสุข” วิ่งเติมบุญ ต่อทุนลมหายใจ เชียงกลาง-น่าน กิจกรรมเขียนการ์ดอวยพรภาษาจีนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และดนตรีโฟล์คซอง ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
ประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรม “วิ่งเติมบุญ ต่อทุนลมหายใจ เชียงกลาง-น่าน” “การเตรียมการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์” “การเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติดฯ “ “การทดสอบวัดความรู้ เชิดชูสถาบัน” วันสถาปนาโรงเรียน “การนิเทศภายใน” ฯลฯ ในวันที่ 24 มกราคม 2563
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมของชาวจีน ในวันที่ 24 มกราคม 2563
  ประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/ 2563 วันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ครูแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการนิเทศชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้บูรณการ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ เรื่อง สายใย ลำน้ำน่าน จากคณะ Site Visit โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP: 2) โดยท่านผอ.นคร ตังคะพิภพ ดร.ศาลินา บุญเกื้อ ดร.นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์ อาจารย์นิตยา ตังคะพิภพ ผอ.เสรี พิมพ์มาศ ผอ.ประเสริฐ กันธะวัง และอาจารย์อุไร กิ้วภาวัน สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
  รางวัลดีเด่น "ครูดีศรี สพม. เขต 37" กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  ครูแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมมหกรรมครูปล่อยของ Workshop "แบ่งปันไอเดียการสอน"
1. Integrate Learning ห้องเรียนบูรณาการ
2. เครื่องมือเรียนรู้ชุมชน
3. สร้างห้องเรียนมีชีวิตด้วยวัฒนธรรมวิทย์ by Edwing
4. Questioning Classroom: ห้องเรียนแห่งการถาม
5. เรียนรู้ ร่วมสร้างบอร์ดเกม
6. ออกแบบห้องเรียนให้มีชีวิตด้วย Learning Curve
ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์
  ครูแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา “การ Coach ความคิดเชิงเหตุผลและการออกแบบการเรียนโครงงานอาชีพบนฐานทรัพยากร” วันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ น่านกรีนเลควิวรีสอร์ท
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมขบวนแห่ งานสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท ในราชทินนาม พระครูเกษมมัชฌิมานันท์ ในวันที่ 18 มกราคม 2563
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 15, 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
  “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ความภาคภูมิใจของครอบครัวพระธาตุพิทยาคม รางวัล โล่ เกียรติบัตร แสดงถึงความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาสั่งสอนศิษย์ วันครู ปี 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน

 

  
 
 
วิดีโอโรงเรียน