การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิติการเข้าชม

 

 

*****************************


 

*****************************

 

 

    *****************************************

   

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน

 
 
  

แนะนำบุคลากรใหม่

นางสาววิกรานต์ อนุภาพ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวมินตรา ปัญญาภู

สอนวิชาสังคมศึกษา

นายธนวัฒน์ อุทธิยา

สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาววรินญา บุตรสักที
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางสาวอรพรรณ ธนทรัพย์กุญชร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


วิดีโอโรงเรียน