การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


การเผยแพร่ผลงานครู

ครูศิลป์ชัย  จิตตรง กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูสุณัฐชา  ยวงคำ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My Favorite Fables สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูมลฤดี  เตชะตา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง กรด-เบส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

* ครูจิราภา  อินสองใจ รายงานผลรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิตการเข้าชม

 

 

*****************************


 

*****************************

 

 

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 15 เดือน กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.   


   
วันที่ 12 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในพื้นที่จังหวัดน่าน สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแก่นักเรียน ในวันที่ 11 กันยายน 2563 
วันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (พระอธิการเสน่ห์ อุฎฐาโน) เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนางสาวภูรีรัตน์ พิมเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประสานองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุให้การช่วยเหลือในเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาลน่านแก่ผู้ปกครองของนักเรียน 
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักเรียนและเยาวชนตำบลพระธาตุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยนายสุเมษ สายสูง วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นางสาวปาริฉัตร พิมสาร และนายปิยะพนธ์ ทวีวรรณ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนน่าน วันที่ 6 - 7 กันยายน 2563 
นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนแกนนำร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา จังหวัดน่าน ค่าย 13 ปีที่ก้าวไกล สู่จุดหมายเพื่อเยาวชน” ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกุล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563 
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นักเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน และสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน โดยการหารือร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแผนชุมชนท้องถิ่น แบบพลเมืองประชารัฐ และสามารถพัฒนาเครือข่ายด้านการวางแผนในระดับชุมชนท้องถิ่น วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพดี และป้องกันโรคเชิงรุก โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลฟันของนักเรียน และปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มมีผลต่อสุขภาพ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  วันที่ 3 กันยายน 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผอ. สพม.37 นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา นางสาวกัลยา สุรีย์ และนายอรรถพล ศิริมูล ศึกษานิเทศก์ ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติเปิดร้านกาแฟ “พระธาตุคาเฟ่” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วันที่ 2 กันยายน 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะการปฏิเสธสารเสพติด และทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์วัยใส ของเยาวชนตำบลพระธาตุ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระธาตุ ดาบตำรวจทิวา บุญเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ดาบตำรวจสมดุลย์ คำวงค์ สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง ผู้อำนวยการจำปา ละออ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ คุณอรไท พิพิธพัฒน์ไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขียงกลาง และคุณนาวี สินธุมาศ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีสากล วงโยธวาทิต วิทยากรโดยนายกิติศักดิ์ มะโน ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลนักเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2563 
  นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภินันท์ มิ่งเมือง ครู และนักเรียนแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมประชุมสัมมนาเพื่มประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง  วันที่ 28 สิงหาคม 2563 
  นายสมเดช สายน้ำน่าน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางจิราภา อินสองใจ ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมหารือภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียน ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท วันที่ 27 สิงหาคม 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดประชุมเครือข่ายสหวิชาชีพ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายสหวิชาชีพ และดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมโครงการทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลพระธาตุ ณ วัดพร้าว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563
  โครงการค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ณ รร.ท่าวังผาพิทยาคม 21 สิงหาคม 2563
 

นางมลฤดี เตชะตา ครู และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

 
นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางสายฝน ปิงคละศรีสุข นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ ครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมอาเซียน สหวิทยาเขตน่านเหนือ (เดิม) ณ โรงเรียนปัว สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน วันที่ 14 สิงหาคม 2573 
  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง
   วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมจิตอาสา “สะอาดทุกที่ ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมทำความดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน

 

  
 
 
วิดีโอโรงเรียน